David Brus

Bakalářská práce

Logistika na Důlním závodě III, lokalita Staříč, OKD, a. s.

The system of transport on the Mine III, locality Staříč, OKD, a. s.
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji výhradně důlní podpovrchové dopravě. V úvodu práce je stručně představen Důlní závod 3, jeho historie, umístění a současný stav. Ve druhé části se zaměřuji na rozdělení a organizaci důlní dopravy na lokalitě Staříč. Je zde popsána konstrukce svislých jam, těžních věží a těžních zařízení, a také členění horizontální důlní dopravy a dopravních prostředků. Třetí část se zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals specifically with mine underground transportation. The introduction of the thesis briefly presents mine plant 3, it's history, location and current state. The following part is focused on the division and organization of the mine transportation of Staříč locality. It details the construction of vertical schafts, minetowers, mining equipment and also the classification of horizontal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Václav Zubíček
  • Oponent: Pavla Guřanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství