Theses 

Proměny urbánních center malých měst na příkladu měst Žatec a Louny – Bc. Lucie BŘICHÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Bc. Lucie BŘICHÁČKOVÁ

Diplomová práce

Proměny urbánních center malých měst na příkladu měst Žatec a Louny

Changes of urban centers small towns on the example of cities Zatec and Louny

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku urbánních center malých měst Žatce a Loun. Práce je logicky a věcně rozdělena do deseti kapitol. Obsahem vstupní části práce je popis vybraných teoretických východisek urbánní geografie. Dále je zde nastíněn historický vývoj měst v celé České republice a také měst Žatec a Louny. Následující kapitoly obsahují deskripce jednotlivých složek struktury měst Žatec a Louny. Součástí jsou i návrhy opatření, která by pomohla zabránit dalším nepříznivým směrům rozvoje obou těchto měst, ale také jejich center. Jako problematické pro centrum Žatce se zde ukázaly především složky fyzické prostorové struktury. Nevyhovujícím je zde zejména fyzický stav budov a jejich využití. Druhou nejzávažnější otázkou je přetížení dopravních komunikací a počet parkovacích míst nejen v centru Žatce. Louny měly nedostatky v odlišných oblastech. Město Louny by mohlo například své strategie orientovat na zlepšení atraktivity městského centra pro rozvoj cestovního ruchu.Města Žatec a Louny byla pro řešení této situace zvolena záměrně, neboť k vyřešení těchto obtížných oblastí mohou využít navzájem svých zkušeností.

Abstract: This thesis is focused on urban centers, small town?s Žatec and Louny. The thesis is logically and factually divided into ten chapters. There are descriptions of the basic theoretical foundations of urban geography in the first part. There is also described the historical development of cities throughout the Czech Republic, as well as towns Žatec and Louny. The following chapters describe the various components of urban structure Žatec and Louny. Furtherer there is definition of main problems and recommendations to the solutions of situation of centers in this thesis. Problematic for the center of Žatec are the mainly physical components of their structure there. Main problem is particularly physical condition of buildings and their use of the town. The second most important issue is volume of traffic and parking places in Žatec. Louny have weaknesses in different areas. For example Louny can solve its strategy of tourism and of their urban center. The cities Žatec and Louny were selected as the solution of these difficult areas. These cities can take advantage of each other's experiences.

Klíčová slova: urbánní geografie, systém osídlení, venkovská sídla, městská sídla, urbanizace, fyzická prostorová struktura města, funkční prostorová struktura města, sociální prostorová struktura města, rozvoj měst, rozvoj městských center

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

BŘICHÁČKOVÁ, Lucie. Proměny urbánních center malých měst na příkladu měst Žatec a Louny. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz