Denisa Němcová

Diplomová práce

Využití zátěžových testů při ověřování bezpečnostní připravenosti

Stress Tests in Verifying Safety Preparedness
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování studie k možnostem využití zátěžových testů při ověřování bezpečnostní připravenosti. V práci je vysvětleno, co je zátěžový test a bezpečnostní připravenost. Jsou popsány dostupné možnosti zátěžových testů pro krizové situace jak v České republice, tak v zahraničí. Poslední část této diplomové práce je samotný návrh možného postupu pro ověření bezpečnostní …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on elaboration of a studies on possibilities of using stress tests in verification of safety preparedness. The work explains what the stress test and safety preparedness are. The available stress test options for crisis situations in the Czech Republic and abroad are described. The last part of this diploma thesis is a proposal of a possible procedure for verification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Lenka Brumarová
  • Oponent: Jakub Brumar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování