Pavla BERÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení vybraných aspektů transformace systému péče o ohrožené děti a náhradní rodinné péče z pohledu odborné veřejnosti.

Evaluation of Selected Aspects of Transformation in the System of Care for Vulnerable Children and Foster Care from the Professional Public Perspective.
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat vybranými oblastmi probíhajícího procesu transformace systému péče o ohrožené děti, započaté v roce 2009. Zvláštní pozornost bude věnována novele zákona o sociálně právní ochraně dětí a problematice profesionální pěstounské péče, jakožto nové formy náhradní rodinné péče v ČR. Teoretická východiska práce budou vycházet z aktuálních poznatků v oblasti rodiny, jejích funkcí …více
Abstract:
This bachelor´s thesis will deal with selected areas of the process of transforming the system of care for vulnerable children, begun in 2009. Special attention will be given to the amendment of the Act on social and legal protection of children and the issue of professional foster care as a new form of foster care in the Czech republic. The theoretical basis of the work will be based on current knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Pavla. Hodnocení vybraných aspektů transformace systému péče o ohrožené děti a náhradní rodinné péče z pohledu odborné veřejnosti.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp.