Silvie Kukelková

Bachelor's thesis

Bezpečnostní požadavky při provádění spodní stavby bytového domu

Safety requirements of residential building substructure implementation
Abstract:
Cílem bakalářské práce je projekt pro stavební povolení a stanovení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spodní stavby. Bytový dům je řešen jako novostavba na nezastavěné parcele. Součástí práce je výkresová dokumentace, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště, tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí, BOZP při provádění spodní stavy, časový harmonogram …more
Abstract:
The purpose of bachelor thesis is the project for detail planning permission and the determination of safety and health protectin at work at the building substructure. Residental building is solved as a new building on the undeveloped parcel. Project is processed within the scope of detailed planning permission. Bachelor thesis includes design, final technical report, technical report, technical report …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Pavel Vlček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava