Theses 

Analysis of Development and Fluctuation in the Bitcoin Price with Regard to Other Variables – Tomáš Fejt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Tomáš Fejt

Bakalářská práce

Analysis of Development and Fluctuation in the Bitcoin Price with Regard to Other Variables

Analýza vývoje a fluktuace ceny bitcoinu vzhledem k dalším proměnným

Anotace: Hlavním zaměřením této absolventské práce je analýza trhu Bitcoinu a komodit, jež se dlouhodobě obchodují na burzách po celém světě, ve zvoleném období mezi lednem 2015 a června 2017 včetně. Tímto postupem mělo dojít k verifikaci hypotézy, totiž že Bitcoin je de facto novodobou komoditou, jelikož se chová prakticky identicky s výše popsanými statky. K tomuto zjištění bylo postupováno skrze obecné ekonomické teorie, zejména založené na tzv. rakouské škole a konkrétních monetárních krocích centrálních bank vybraných států, převážně tedy FEDu a ECB.Ze zpracovaných souhrnných dat byl vytvořen model regresivní analýzy za použití metody nejmenších čtverců, ve kterém se zkoumala korelace mezi změnami tržních cen proměnných. Výsledky výše popsaného modelu byly pozitivní, avšak v podstatně menší míře, než bylo hypotézou předpokládáno. Obecně lze tedy dojít k závěru, že hypotéza byla potvrzena, pro její nezvratnou verifikaci se však doporučuje zkoumání delšího časového úseku, který by vyhladil extrémy, způsobené výraznou volatilitou na trhu Bitcoinu, která byla způsobena určitou trendovostí ve snaze rychle dosáhnout zisku nakupujícími a administrativními kroky, které se snažily trh naopak regulovat a stabilizovat.Bitcoin tedy je ve své podstatě komoditou velmi podobnou chování zlata, lze tedy potvrdit obecně rozšířený termín „virtuální zlato“, avšak dle této studie se nejedná a díky potvrzení hypotézy ani nemůže jednat o měnu jako takovou.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is to analyse the markets of the Bitcoin and commodities, which are traded on the markets all around the world already, in a chosen period of time between January 2015 and June 2017. This process constitutes the crucial part of the thesis, in order to verify the hypothesis, which states that the Bitcoin is de facto a new kind of commodity, given its very identical behaviour as the above stated goods. This conclusion can be supported by the monetary theory of the Austrian school of economics and also by particular actions taken by central banks of chosen countries, most importantly Fed and ECB.Cumulative data were processed and then used to build a model of regression analysis with the use of ordinary least squares method, in which correlations were examined among changes in market prices of the variables. The results of this model were positive, however, on a rather lesser scale than the hypothesis expected. In general, the hypothesis was accepted, but for the hypothesis to be verified with greater certainty, it is recommended to examine longer periods of time, which would eliminate the extremes induced by significant volatility on the Bitcoin market caused by a certain trendiness originating in the buyers’ pursuit of a quick profit and, at the same time, the administrative precautions whose purpose was to regulate and stabilize the market.The conclusion of this thesis is twofold: 1) the Bitcoin is a commodity, in its basis, with a very similar behaviour as gold, which justifies a common term “virtual gold”. 2) the Bitcoin is not a currency in its basis nature.

Klíčová slova: Bitcoin, kryptoměna, komodita, tržní cena, akciový index, trh

Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, commodity, market price, stock index, market

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Augustin Máslo
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73698

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz