Aleš Kraj

Diplomová práce

Posouzení vlivu ukládání aglomerátu do vnitřních výsypek na životní prostředí v zájmové oblasti Most-Komořany

Assessment of the Effect of Agglomerate into Internal Storage Dumps on the Environment of the Most-Komořany
Anotace:
Diplomová práce se v úvodu teoretické části věnuje popisu technologického procesu výroby certifikovaného stavebního výrobku „Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy“ výrobce United Energy, a.s., který produkuje jeho provozovna Teplárna Komořany při výrobě tepla a elektrické energie mísením pozůstatků fluidního spalování hnědého uhlí, biomasy a vápence s vodou. Dále se …více
Abstract:
Theoretical part of diploma thesis describes technology of production process of certified construction product of United Energy (UE). Product is called "dope granulation product for dump and hopper in strip mines" and is manufactured by Heat plant Komořany (UE business unit) by mixing waste of fluid combustion of bovey coal with biomass, lime stone and water. Thesis also examines qualitative requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava