Bc. Martina Hortvíková

Diplomová práce

Predačně-disturbační efekt blešivce potočního na početnost larev dvoukřídlých v pramenném biotopu

Predator-disturbance effect of Gammarus fossarum on the abundance of Diptera larvae at a spring biotope
Anotace:
Prameniště jsou vodní biotopy s relativně stálými podmínkami prostředí a s vysokou diverzitou společenstev vodních bezobratlých živočichů. Druhové složení těchto pramenných biotopů se mění podél gradientu minerální bohatosti, který je dán především vlastnostmi substrátu a chemismem vody. Blešivec potoční Gammarus fossarum (Koch 1835) se na bazických prameništích vyskytuje v obrovských abundancích, …více
Abstract:
Spring areas are aquatic habitats with relatively stable environmental conditions and a high diversity of aquatic invertebrate assemblages. The species composition of these spring biotopes reflects a gradient of mineral richness, which is determined mainly by bedrock and water chemistry. Gammarus fossarum (Koch 1835) is found in base-rich springs in huge densities, however, it is absent from acidic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta