Theses 

Stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov – Bc. Katarína Danišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Katarína Danišová

Diplomová práce

Stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov

Tax base determination of individual income tax by course of law of income tax

Abstract: Abstract of diploma work is tax base determination of individual income tax by course of law of income tax. Purpose of my diploma work is complex, integrated view of individual income tax and field of tax base determination of individual income tax. Work is divided for three chapters and includes one apendix. First chapter attends taxes development from the beginning till the present time, fiscal reforms after year 1989 in Slovakia and first and second part statutory exposition of valid law of income tax. Second chapter is focused on analysis of particular statute of law of income tax concerning physical persons on practical examples. Third chapter is centered for calculation of tax base of individual income tax. Results are summary of actual information concerning tax base determination of individual income tax.

Abstract: Obsahom diplomovej práce je stanovenie základu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov. Cieľom mojej diplomovej práce je komplexný, ucelený pohľad na daň z príjmov fyzických osôb a oblasť stanovenia základu dane z príjmov fyzických osôb. Práca je rozdelená do troch kapitol a obsahuje jednu prílohu. Prvá kapitola sa venuje vývoju daní od ich vzniku po súčasnosť, daňovým reformám po roku 1989 v Slovenskej republike a výkladu prvej a druhej časti platného zákona o dani z príjmov. Druhá kapitola je zameraná na rozbor jednotlivých ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa fyzických osôb na praktických príkladoch. Tretia kapitola je sústredená na výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. Výsledky sú súhrnom aktuálnych informácií týkajúcich sa stanovenia základu dane z príjmov fyzických osôb.

Klíčová slova: daň, daňová reforma, predmet dane, základ dane, daňový rezident, daňový nerezident, zdaňovacie obdobie, príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, príjmy oslobodené od dane z príjmov, nezdaniteľné časti základu dane, zamestnanecká prémia, daňový bonus tax, fiscal reforms, object of the tax, tax base, tax resident, tax non-resident, period of taxation, wage-earning revenues, enterprise revenues, other self-employed gainful activity and rent, capital property incomes, other incomes, tax free incomes, nontaxable parts of tax base, employment premium, tax bonus

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Oľga Groszová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz