Mgr. Radek Ondra

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání ve světle nového trestního zákoníku. Filosoficko-právní analýza problému

The Role of Penalty and Punishment in the Context of New Criminal Code. Philosophical and Legal Analysis of the Problem
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá účelem a funkcemi trestu v postindustriální společnosti. Nejprve je o účelu trestu pojednáno v rámci teorií trestání. Poté je účel trestu popsán prostřednictvím systémového přístupu. Práce také pojednává o ideologickém popisu účelu trestu v trestním kodexu z období socialismu. Dále se práce zabývá funkcemi trestu. Tyto funkce trestu jednak definuje a poté je srovnává …více
Abstract:
This diploma thesis deals with purpose and function of the punishment in the industrial society. Firstly talks about purpose of punishment in framework of theories of punishment. Then the purpose punishment in framework of system approach. Thesis also concerns with ideological description of purpose of punishment in criminal code in socialism. Then thesis deals with function of punishment. This function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma