Tomáš Vladař

Diplomová práce

Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro rodinný dům

Air to Water Heat Pump for Detached House
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla vzduch-voda pro ohřev rodinného domu, TV a malého venkovního bazénu. V úvodní teoretické části jsou uvedeny teoretické informace o typech tepelných čerpadel a možnosti ohřevu TV. V praktické části se věnuji již řešením této problematiky, tedy propočty tepelných ztrát domu, potřeby tepla a teplé užitkové vody, tepelných bilancí venkovního malého …více
Abstract:
This thesis deals with the use of heat pump air to water for heating the house, hot water and a small outdoor swimming pool. The theoretical section provides theoretical information about the types of heat pumps and hot water option. In the practical part I have the solution to this problem, calculations of heat losses of the house, needs heat and hot water, heat balances of a small outdoor swimming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Vít Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava