Daniela Dajdová

Bakalářská práce

Domovní čistírny odpadních vod jako jedna z možností, jak nakládat z odpadními vodami.

Domestic wastewater treatment plant as one of the ways to treat waste water.
Anotace:
V bakalářské práci jsem se pokusila formou literární rešerše podat přehled o domovních čistírnách odpadních vod jako možnosti jak zneškodňovat odpadní vody z malých zdrojů znečištění do 50 EO. V práci jsou uvedeny legislativní požadavky spojené s touto problematikou, popis technologie čištění u domovních čistíren, popsána základní typová řada domovních čistíren. Zdůrazněny jsou povinnosti majitele …více
Abstract:
In my bachelor thesis I have tried to give an overview of domestic sewage disposal plants as the possibility how to dispose of waste water from small pollution sources up to 50 EO. Legislative requirements connected with this problem, a treatment description of domestic sewage disposal plants and a basic type of domestic sewage disposal plants are described in this thesis. Obligations of sewage disposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Filip Šálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava