Martina Kroupová

Diplomová práce

Přeprava nebezpečných věcí (ADR/RID) a institut bezpečnostního poradce

Dangerous Goods Transport Security and Safety (ADR) and Institutes of Safety Consultant
Anotace:
Tato práce se zabývá tématikou přeprav nebezpečných věcí po železnici a na silnici. Vysvětluje pojem nebezpečné věci, zmiňuje se o legislativě související s železniční a silniční přepravou. Snaží se porovnat podmínky přeprav z pohledu bezpečnosti zaměstnanců a veřejnosti a to na základě vyhodnocení rizik. Další část je věnována institutu bezpečnostního poradce. V závěru práce je vyhodnocena bezpečnější …více
Abstract:
This work is about the transport of dangerous goods by rail and road. Explains the concept of dangerous goods includes a reference to legislation relating to road and rail transport. Try to compare the conditions of carriage from view of employees and the public safety on the basis of risk assessment. Another section is devoted to institute safety adviser. The conclusion is evaluated safer and more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Kodymová
  • Oponent: Iveta Piskačová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Práce na příbuzné téma