Theses 

Marketingová strategie AAA AUTO na trzích CZ a CEE – Ing. Tadeáš Havlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Tadeáš Havlíček

Bakalářská práce

Marketingová strategie AAA AUTO na trzích CZ a CEE

Marketing strategy of AAA AUTO in CZ and CEE markets

Anotace: Rozhodl jsem se bakalářskou práci pojmout jakou analýzu marketingové komunikace a jejích zvlášností a odlišností na trzích střední a východní Evropy, což popisuji v praktické části. V části teoretické se věnuji globálnímu marketingu obecně a také se zabývám otázkou, proč mají v dnešní době firmy potřebu se stávat mezinárodními. Pokusil jsem se charakterizovat jednoduše rozdíl mezi marketingem a prodejem a specifikovat si povahové rysy marketingového prostředí střední Evropy. Hodnocení efektivity a také marketingové řízení jsem v teoretické části zmiňoval, abych co nejvíce zdůraznil kontrast mezi teoretickými poznatky a praktickou realizací těchto procesů ve společnosti AAA AUTO. Tato korporace je známá svými nestandartními postupy řízení a neobvyklou obchodní politikou, což jsem sám také na vlastní kůži zažil. Jak jsem již naznačil praktická část nám zpočátku podává obraz o celkově neplánované koncepci expanze v marketingovém pojetí, pokouší se rozpracovat a analyzovat příčiny současného stavu společnosti a zároveň podává aktuální obraz o situaci ve firmě. Hlavním plánem při tvorbě práce byla snaha v teoretické části co nejvíce zohlednit a představit si, jak by mělo řízení marketingu, plánování a jiné procesy vlastně vypadat a v praktické části tento teoretický základ uvést na reálnou míru a ukázat, že i jinak to funguje. Otázkou zůstává, jak dlouho a za jaké situace. Nyní se téma existence autobazarů stává čím dál aktuálnějším plus situace akcií na burze. Připojil jsem i doporučení a perspektivy, aby si každý mohl udělat svůj vlastní úsudek o postavení největšího prodejce ojetých vozidel ve střední Evropě v porovnání s konkurencí a novými trendy a pobídkami na trhu. Já osobně jsem se nikterak nepokoušel expanzi marketingu hodnotit, myslím, že každý si vytvořil svůj obraz jen při zohlednění počtu poboček a působnosti na „X“ trzích před dvěma lety a v roce 2009.

Abstract: I have decided to hold my bachelor thesis as an analysis of marketing communication and its specialties and differences on the markets of Central and Eastern Europe. I describe this in the practical part while in the theoretical section I focus on the global marketing in general as well as ask a question: “Why do companies have the need to become international.” I have tried to simply distinguish differences between marketing and sales and to specify the traits of the marketing environment in Central Europe. I have studied the efficiency evaluation and marketing direction to highlight the contrast between theoretical knowledge and practical implementation of these processes in AAA AUTO. This corporation is well known especially for its non-standard management practices and unusual trade policy that I have experienced myself. As I have already indicated, the practical part gives us a picture of the unplanned concept of the expansion in marketing approach, tries to elaborate and analyze the causes of present state of society and at the same time it shows us the certain situation in the company. My aim in the theoretical part of my thesis was to think of how marketing management, planning and other processes should work and in the practical section I wanted to put this theoretical base into reality and prove that it could work another way. But a question remains: ”How long this could work and in what situation?” Existence of car dealerships and situation of their funds at the stock market becomes actual theme these days. I have added recommendations and perspective in order to help everyone create his/her own opinion on the position of the biggest seller of used cars in Central Europe, in comparison with competition, new trends and the market. My intention wasn’t an evaluation of the marketing expansion, I believe that people will be able to create their own views on that matter especially if they take into account the amount of branch stores and activity on the market two years ago and today.

Klíčová slova: Globální marketing, Zahraniční trh, Reklama, Marketingové prostředí, Řízení, Expanze, Silná značka.Global marketing, Foreign market, Advertising, Marketing world, Management, Expansion, Strong brand.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz