Breno Chaves e Silva

Diplomová práce

Numerical Calculation of the Last Stage and Diffuser of the Experimental Steam Turbine T10MW

Numerical Calculation of the Last Stage and Diffuser of the Experimental Steam Turbine T10MW
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudění páry kompletním turbínovým stupněm. V úvodu je prezentován souhrn informací o společnosti Doosan Škoda Power. Další kapitoly se věnují rozdělení parních turbín a jejich pracovnímu procesu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá teorií proudění. Praktická část se věnuje návrhu geometrie inverzního modelu páry v Autodesk Inventoru, tvorbě …více
Abstract:
This master thesis deals with the modeling of the complete flow of steam turbine stage. The introduction presents a summary of information about the company Doosan Škoda Power. Next chapters are devoted to the distribution of steam turbines and their working process. Last chapter of theory deals with the theory of flow. The practical part is focused on the design geometry inverse model steam round …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Šmída
  • Oponent: Michal Hoznedl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava