Nikoletta Karidisová

Bakalářská práce

Molekulární modelování kopolymeru polyhydroxybutyrát/polyethylen glykol jako lékového nosiče

Molecular modeling of polyhydroxybutyrate/polyethylene glycol copolymer as a drug carrier
Anotace:
Molekulární modelování s využitím empirického silového pole Compass bylo použito pro studium struktury a chování kopolymerního nosiče poly(3-hydroxybutyrát)–poly(ethylen glykol)–poly(3-hydroxybutyrát)s molekulami pyrenu představujícími hydrofobní léčivo. Modely byly podrobeny geometrické optimalizaci a molekulární dynamice. Pro charakterizaci modelů byly použity energetické i strukturní parametry a …více
Abstract:
Molecular modeling utilizing empirical force field Compass was used to study structure and behavior of copolymer carrier, poly(3-hydroxybutyrate)-poly(ethylene glycol)-poly(3-hydroxybutyrate), with pyrene molecule representing a hydrophobic drug. The models were subjected to geometrical optimalization and molecular dynamics. For the characterization of models, energy and structural parameters were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jonáš Tokarský
  • Oponent: Lenka Kulhánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie