Nikoletta Karidisová

Bachelor's thesis

Molekulární modelování kopolymeru polyhydroxybutyrát/polyethylen glykol jako lékového nosiče

Molecular modeling of polyhydroxybutyrate/polyethylene glycol copolymer as a drug carrier
Abstract:
Molekulární modelování s využitím empirického silového pole Compass bylo použito pro studium struktury a chování kopolymerního nosiče poly(3-hydroxybutyrát)–poly(ethylen glykol)–poly(3-hydroxybutyrát)s molekulami pyrenu představujícími hydrofobní léčivo. Modely byly podrobeny geometrické optimalizaci a molekulární dynamice. Pro charakterizaci modelů byly použity energetické i strukturní parametry a …more
Abstract:
Molecular modeling utilizing empirical force field Compass was used to study structure and behavior of copolymer carrier, poly(3-hydroxybutyrate)-poly(ethylene glycol)-poly(3-hydroxybutyrate), with pyrene molecule representing a hydrophobic drug. The models were subjected to geometrical optimalization and molecular dynamics. For the characterization of models, energy and structural parameters were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Jonáš Tokarský
  • Reader: Lenka Kulhánková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bachelor programme / field:
Nanotechnologie / Nanotechnologie