Markéta Dvořáčková

Bakalářská práce

Vliv hospodářské krize na postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice

Impact of Economic Crisis on the Position of Development Countries in the World Economy
Anotace:
Tato bakalářská práce vyhodnocuje vliv hospodářské krize na rozvojovou pomoc na základě kvantitativních dat. První část se věnuje výchozí charakteristice hlavních rysů a trendů ve světové ekonomice. Další kapitola se zabývá rozvojovými zeměmi, jako specifickou skupinou zemí v rámci světové ekonomiky, kdy je zvláštní pozornost věnována soudobým problémům rozvojových zemí, zejména chudobě a zadluženosti …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates effect of economic crisis on development assistance based on quantitative data. First part applies to basic characteristics of main features and trends in the world economy. Next chapter is about developing countries, as a specific group of countries in the world economy. Special attention is devoted to contemporaneous problems of underdeveloped countries, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Jana Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava