Theses 

Etické problémy reklamy ve vztahu k dětem v agendě české Rady pro reklamu – Mgr. Jana Beničáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Beničáková

Bakalářská práce

Etické problémy reklamy ve vztahu k dětem v agendě české Rady pro reklamu

Ethical problems of advertising in relation to children on the agenda of Czech Advertising Standards Council

Anotace: V této práci se zabývám etikou reklamy v souvislosti s jejími dopady na děti. Zkoumám, jaké vlivy reklama na děti má a jak jsou tyto vlivy reflektovány a regulovány českými a evropskými zákonodárci i lidmi z reklamního průmyslu. Popisuji, jakým způsobem se k negativním vlivům reklamy staví evropská a česká legislativa a jak je doplňována samoregulačními orgány s jejich etickými kodexy chování. Na příkladu českého samoregulačního orgánu Rady pro reklamu zkoumám, zda jsou dobrovolně přijaté kodexy reklamy důsledně dodržovány. Zabývám se podrobně činností tohoto orgánu a jeho úspěchem či neúspěchem při odstraňování neetických prvků reklam. V závěru práce docházím k přesvědčení, že ani legislativa ani samoregulace dostatečně nereflektuje všechny negativní vlivy reklamy na děti, přestože v některých oblastech (jako je například kouření a násilí) už za několik desetiletí došlo k významné nápravě. Cesta k etickému inzerování šetrnému k dětem je však teprve na začátku.

Abstract: In this work I deal with the ethics of advertising in relation to its impact on children. I explore the influence of advertising on children, and how these influences are reflected and regulated by the Czech and European legislators and people from the advertising industry. I describe a stance taken by European and Czech legislation towards the negative effects of advertising and how it is supplemented by self-regulatory organizations with their ethical codes of conduct. On the example of self-regulatory organization of the Czech Advertising Standards Council I investigate whether voluntarily adopted codes of advertising are thoroughly respected. I deal in detail the activities of this organization and its success or failure in eliminating unethical advertising elements. At the end of the thesis I come to the conclusion that neither legislation nor self-regulatory reflects sufficiently all negative effects of advertising on children, although in some areas (such as smoking and violence) there has been a significant correction in a few decades. The path to an ethical advertising friendly to children is only in the beginning.

Klíčová slova: Etika, Reklama, Děti, Etika reklamy, Rada pro reklamu, Kodex reklamy, Česká republika, Evropská unie, Teoretická práce, Ethics, Advertising, Children, Ethics in advertising, the Czech Advertising Standards Council, the Code of Advertising Practice, Czech Republic, European Union, theoretical work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz