Lenka Pivoňková

Diplomová práce

Posouzení systému talent managementu ve společnosti Škoda TRANSPORTATION a.s.

Assessment of Talent Management System in the Škoda TRANSPORTATION a.s. Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením systému talent managementu ve významné české strojírenské společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. Práce je segmentována do sedmi oddílů, tematicky ji však lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem práce je deskripce nastaveného systému talent managementu a jeho jednotlivých procesů v této společnosti, následné posouzení tohoto systému, identifikace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of the talent management system in the significant Czech engineering company ŠKODA TRANSPORTATION a.s.. The thesis is divided into seven sections, but it could be also divided thematically into two parts, theoretical and practical. The aim of the diploma thesis is to describe the talent management system and its individual processes in selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Sylvie Želasková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava