Theses 

Podpora resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Bc. Dana Kupčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Kupčíková

Diplomová práce

Podpora resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

The resilience support of low-treshold effect clients in juvenile centres

Anotace: Diplomová práce se zabývá podporou resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou zde představeny pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou. Ve druhé části práce, metodologické, je objasněn výběr strategie zkoumání a zjišťování. Výzkum založený na kvalitativní strategii byl realizován technikou polostrukturovaných rozhovorů s 9 respondenty. Získaná data jsou interpretována na základě otevřeného a axiálního kódování. Pomocí dílčích výzkumných otázek je zodpovězena hlavní výzkumná otázka „Jak sociální pracovníci podporují resilienci u klientů nízkoprahového klubu?“ V závěru práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka a doporučení pro další výzkum a také praxi.

Abstract: The diploma deals with the resilince support of low-treshold effect clients in youth facilities. It is divided into three parts. The first part is theoretical and introduces facts connected with main research part. In the second methodological part there is a strategy of the research and exploration clarified. The research is based on qualitative strategy and was lead through partly structured interviews with nine respondents. The gained data are interpreted through open and axial codes. The core response to the question has been answered by fragmental research questions. The question was “ How do social workers support the resilince of low-treshold effect clients?“ The final part of the work gives the answer to the question and gives recommendations for consequential research and use.

Klíčová slova: podpora, resilience, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, riziková mládež, adolescence, sociální práce, sociální pracovník(support, low-treshhold juvenile centres, endangered teenagers, social work, social worker )

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz