Daniel Hoferek

Bachelor's thesis

Brzdy kolejových vozidel - výpočtový interaktivní model

Railway Vehicles Brakes - Interactive Computing Model
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní aplikace pro výpočet teoretických brzdných a zábrzdných drah podle požadavků ČSN EN 14531-2 a ČSN EN 14531-1+A1. V úvodu jsou srovnány dostupné typy brzd a brzdových zařízení, které se objevují na většině kolejových vozidel určené pro konvenční tratě, a také jejich funkčnost a aplikace. Na základě postupu dle požadavků normy je navržen algoritmus …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the design and implementation of an interactive application for the calculation of theoretical braking and braking distances according to the requirements of ČSN EN 14531-2 a ČSN EN 14531-1+A1. The introduction compares the available types of brakes and brake devices that appear on most conventional rail vehicles, as well as their functionality and applications. Based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Jaromír Široký
  • Reader: Jan Famfulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie