Theses 

Diagnostika malárie u lidoopů – Mgr. Nikol Kmentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Nikol Kmentová

Bakalářská práce

Diagnostika malárie u lidoopů

Malaria diagnostic of great apes

Anotace: Zástupci rodu Plasmodium napadají různé druhy obratlovců od plazů, ptáků až po savce. Výjimkou nejsou ani lidoopi. V této práci byla vypracována literární rešerše zabývající se historií výzkumu malárie od jejího objevení, životním cyklem malárie, výskytem malárie u lidoopů a především metodami diagnostiky této nemoci. Metody vyvinuté pro diagnostiku malárie u člověka se používají i v případě lidoopů, kdy je možné vzorky odebrat neinvazivní nebo také invazivní cestou, což je v případě volně žijících jedinců velmi náročné. Cílem studie bylo zjistit, která z používaných diagnostických metod je nejvhodnější pro studium malárie u divokých a polodivokých orangutanů, popřípadě u ostatních druhů lidoopů. V závěru byla diskutována problematika výběru takovéto metody diagnostiky tak, aby získané informace bylo možno využít k monitorování zdravotního stavu divokých a polodivokých orangutanů. Jako nejvhodnější možnost odběru vzorků byla vyhodnocena neinvazivní metoda využívající koprologické vzorky, u které je ovšem velmi složité uchovávání vzorků pro následnou práci v laboratoři. Nejpřesnější výsledky dává metoda zpracování krevních vzorků pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce), senzitivita je až 100 %, specifita také až 100 %. Vzorky krve ovšem nelze neinvazivně získat od volně žijících jedinců. Tato práce potvrzuje, že je velmi náročné skloubit terénní i laboratorní práce při výzkumu malárie.

Abstract: Different vertebrate groups such as reptiles, birds and mammals, are infected by parasites from the genus Plasmodium. Great apes are no exception. A literature review related to the history of malaria research, the malaria life cycle and the presence of malaria in great apes, with an emphasis on invasive and non-invasive malaria diagnostic methods, is drawn up in this thesis. Malaria diagnostic methods, which are used in human medicine, can be used in primatology research as well. Non-invasive and invasive sample collecting methods are used, however, obtaining samples invasively is quite difficult. Selecting the most suitable diagnostic method for detection and examination of malaria parasites in wild and semi-wild orangutans and also other great apes is the main aim of this study. The different laboratory methods that were used in monitoring the health of wild and semi-wild orangutans were compared and discussed in the conclusion. Non-invasive collecting of faecal samples is the best choice for monitoring wild great apes, however, problems with storing samples for later laboratory examination exist. Excellent results with high sensitivity and specifity for malaria detection are provided by the PCR method of blood samples. Unfortunately it is not possible to get blood samples from wild individuals. Difficulties from the combination of field and laboratory work are confirmed in this study.

Klíčová slova: Malárie, Malaria, Plasmodium, Diagnostika, Diagnostic methods, Lidoopi, Great apes, Pongo

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:01, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz