Roman Zembinský

Master's thesis

Implementace modulu Plant maintenance systému SAP do struktury údržby ve společnosti Bekaert Bohumín s.r.o.

Implementation of Plant Maintenance SAP Module into the Maintenance Structure in Company Bekaert Bohumín s.r.o.
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje implementaci modulu Plant maintenance společnosti SAP do procesu údržby ve společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. Úvodní část popisuje použití informačních systémů v řízení společností a jednoho jejich výrobce, společnost SAP. V navazující části jsou popsány způsoby a nástroje používané při implementaci informačních systémů. Čtvrtá kapitola popisuje cíle, strategie a informační …more
Abstract:
This thesis describes implementation of the SAP module Plant maintenance to the process of maintenance in the company Bekaert Bohumin s.r.o. The introductory part specifies usage of the information system for the ruling of modern companies and one of their producers SAP Company. Next chapter describes methods and tools used in implementation of information systems. The fourth part specifies targets …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Martin Lampa
  • Reader: Vladislav Cmiel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava