Bc. Petr Štursa

Diplomová práce

Syntéza kaolinitu o různé krystalinitě a její vliv na vysokoteplotní fázové transformace

Synthesis of kaolinite of various crystallinity and its influence on high-temperature phase transitions
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na syntézu kaolinitu o různé krystalinitě metodou sol-gel a následné porovnání závislosti vysokoteplotních procesů na velikosti krystalitů. Byla provedena hydrotermální syntéza 10 vzorků kaolinitu při teplotě 250 °C a různých izotermních výdržích. Z výsledků termické analýzy (DSC/TG) vyplývá pozitivní korelace mezi krystalinitou a teplotou počátků efektů spojených s výpalem …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on synthesis of kaolinite of various crystallinity using sol-gel method and the affect of its crystallite size on subsequent high-temperature processes. Hydrothermal synthesis of 10 kaolinite samples at the temperature 250 °C and various soaking was done. The results of thermal analysis (DSC/TG) show positive correlation between the crystallinity and starting temperature of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta