Tomáš Peter

Master's thesis

Aplikace požadavků CLP v kontextu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji

Application of CLP Requirements in the Context of Small- and Medium-Sized Enterprises in the Moravian-Silesian Region
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá nařízením č. 1272/2008 (CLP) a jeho požadavky kladenými na malé a střední podniky. V úvodu je popsán systém GHS a jednotlivé právní předpisy související s klasifikací, označováním a balením chemických látek a chemických směsí. Dále je podrobně popsáno samotné nařízení CLP a subjekty, které ho spravují a prosazují. Následuje rozbor podniků v Moravskoslezském kraji a návrh algoritmu …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with regulation No 1272/2008 (CLP) and its requirements for Small- and Medium-sized enterprises. The beginning describes a GHS system and particular laws related to classification, labelling and packaging chemical substances and chemical mixtures. Next part is detailed description of CLP regulation and those who administer and enforce it. Then follows an analysis of enterprises …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: Jana Večerková
  • Oponent: Miluše Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování

Práce na příbuzné téma