Theses 

Analýza vývojových tendencí kriminality v Jihočeském kraji od doby zřízení vyšších územních samosprávných celků – Bc. Lucie TROUPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie TROUPOVÁ

Diplomová práce

Analýza vývojových tendencí kriminality v Jihočeském kraji od doby zřízení vyšších územních samosprávných celků

Analysis of crime trends in South Bohemia since the establishment of higher territorial self-governing units

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vývojových tendencí kriminality v Jihočeském kraji od doby zřízení vyšších územních samosprávných celků z hlediska teoretického i praktického. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat vývoj kriminality na území Jihočeského kraje v posledních 14 letech, a zjistit aspekty, které ho ovlivňují. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy jako kriminalita, její pojetí, latentní a registrovaná kriminalita či stav, struktura a dynamika v rámci kriminality. Dále jsou vymezeny faktory, respektive aspekty, ovlivňující vývoj kriminality, nicméně také jednotlivé druhy kriminality, a v neposlední řadě systém prevence kriminality. Druhá část teoretické oblasti je zaměřená na vymezení územního členění České republiky a specifické charakteristiky Jihočeského kraje. Praktická část diplomové práce zahrnuje kvantitativní výzkum, v němž byla použita technika sekundární analýzy dat, respektive analýzy dokumentů. Pro výzkumný soubor byly vybrány statistiky Policie České republiky, které byly dále zpracovány a použity pro analýzu kriminality pouze v rámci Jihočeského kraje s důrazem na jednotlivé zkoumané oblasti. Aspekty ovlivňující vývoj kriminality byly pojmenovány a charakterizovány v teoretické části v ohledu na jejich teoretický rámec. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že v rámci zkoumaného období se kriminalita nezvýšila o 10 %, naopak se během zkoumaného období snížila celkem o 21,2 %. Dále bylo zjištěno, že se v jednotlivých letech zkoumaného období mění poměrné zastoupení jednotlivých druhů kriminality. Z výsledků vyplynulo, že nejvíce rozdílně je v jednotlivých letech zkoumaného období zastoupena hospodářská a násilná kriminalita. Cíl mé diplomové práce byl splněn. Domnívám se, že práce by mohla sloužit odborné veřejnosti k ucelení informací o vývoji kriminality v Jihočeském kraji či jako studijní materiál.

Abstract: The thesis focuses on the analysis of trends in crime in the South Bohemian Region since the establishment of higher territorial units in terms of both theoretical and practical. The aim of this thesis was to map the evolution of crime in the South Bohemian Region in the last 14 years, and identify aspects that affect it. The theoretical part characterizes the basic concepts such as criminality, its concept, latent and registered crime or status, structure and dynamics within the crime. Further factors are defined, such as aspects influencing the development of crime, but also various types of crime, and not least the system of crime prevention. The second part of the theoretical section is aimed at defining the territorial division of the Czech Republic, and the specific characteristics of the South Bohemian Region. The practical part includes quantitative research, in which the technique of secondary data analysis was used, based on document analysis. Statistical data of the Police of the Czech Republic were selected for the research group, which were then further processed and used for the analysis of crime in the South Bohemian Region only, with an emphasis on the individually surveyed areas. Aspects influencing the development of crime have been identified and characterized in the theoretical part of their theoretical framework. The results have shown that crime did not increase by 10%, on contrary, it decreased by a total of 21.2% within the period under review. Furthermore, it was found that in each year of the investigated period, proportional representation of the various types of crime varies. The results showed biggest differences are represented in economic and violent crimes within the investigated period. The objective of my thesis has been met. I believe that the work can serve professionals to gain comprehensive information as well as study material concerning the development of crime in the South Bohemian Region .

Klíčová slova: Kriminalita, trestný čin, pachatel, prevence kriminality, vyšší územně samosprávné celky, územní členění

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39113 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

TROUPOVÁ, Lucie. Analýza vývojových tendencí kriminality v Jihočeském kraji od doby zřízení vyšších územních samosprávných celků. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz