Rostislav Řehák

Bakalářská práce

Světelné zabezpečovací zařízení letiště

Lighting Security Equipment of the Airport
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a testováním simulačních modelů v programu PSpice pro jednotlivé komponenty světelných zabezpečovacích zařízení letištních ploch a heliportů. V úvodu jsou popsána stávající zabezpečovací zařízení letiště se zaměřením na způsob komunikace, ovládání intenzity a rozmístění návěstidel na letištních plochách. Následuje popis jednotlivých komponent, jejich principy …více
Abstract:
This Bachelor thesis describes design and testing of the simulation models for individual components of lighting security equipment of airports and heliports in Pspice application. In the first part are described the existing airport security equipment, focusing on the way of communication, intensity control and lighting deployment on airport areas. It is followed by a description of each component …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Jaromír Škuta
  • Oponent: Stanislav Bernatík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava