Antonín Bíža

Diplomová práce

Personální činnost se zaměřením na motivační prvky v Severočeských dolech a.s.

Personnel Management Vis-a-vis Aspects of Motivation in the Joint Stock Company, Severočeské doly a.s.
Anotace:
V diplomové práci je zpracováno dotazníkové šetření v Severočeských dolech a. s. v lokalitě jednání pracovníků na Dolech Nástup Tušimice. V závěru práce jsem zhodnotil získané informace, které dále budou předány k dalšímu využití personálnímu útvaru Dolů Nástup Tušimice na motivaci pracovního jednání zaměstnanců. V první části jsou zpracována základní data, která jsem vyhledal na webových a intranetových …více
Abstract:
The thesis is elaborated a questionnaire survey in North Bohemia, and mines in the area Tusimice Down Begin working meeting on the motivation of employees. In the first section elaborate on the basic data that I looked at the web site and intranet North Bohemia down. In other parts of the processed data and its own survey based on these data, is proposed solutions, incentive negotiations for workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Milan Pajdla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin