Bc. Erik Klein

Bakalářská práce

Překážky obchodu mezi členskými státy EU a jejich odstraňování

Barriers of Trade between EU Member States and their Elimination
Abstract:
This bachelors thesis “Barriers of Trade between EU Member States and their Elimination“ is focused on barriers of trade regarding, free movement of goods in EU as unwanted phenomenon. In the thesis is described process of elimination of free market by legislation of EU and case law of European Court of Justice. In the thesis are also identified barriers of free trade that still persists, challenge …více
Abstract:
Bakalárska práca „Překážky obchodu mezi členskými státy Evróspkej únie a jejich odstraňování“ sa zaoberá prekážkami voľného pohybu tovarov v EÚ ako neželaného javu. V práci je popísaný vývoj odstraňovania prekážok voľného trhu legislatívou EÚ a judikatúrou Európskeho súdneho dvora. V práci sú identifikované prekážky voľného pohybu, ktoré zostali doteraz zachované a hodnotia sa možností ich odstránenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta