Bc. Simona Kuboušková

Master's thesis

Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu

The Pb isotope evolution of the upper mantle beneath the Bohemian Massif
Abstract:
Izotopová signatura Pb svrchního pláště střední Evropy je heterogenní, a to zejména díky subdukci korového materiálu variabilního složení a/nebo interakci s astenosférickým typem pláště během variské a alpinské orogeneze. Pozdně variské až kenozoické plášťové taveniny umožňují mapovat tuto heterogenitu v regionálním měřítku v průběhu přibližně 340 miliónů let. Svrchnokřídové a kenozoické magmatické …more
Abstract:
The Pb isotope signature of the upper mantle beneath Central Europe is heterogeneous, which is largely due to the subduction of regionally contrasting crustal material and/or due to the interaction with asthenospheric mantle during the Variscan and Alpine orogenies. Late Variscan to Cenozoic mantle-derived melts allow mapping of its heterogeneity on a regional scale and for the last ca. 340 Ma. Upper …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta