Radim Hruzík

Diplomová práce

Návrh přípravy a dobývání porubu č. 112 409 v oblasti sloje 112 (B4) na hranici dobývacího prostoru.

Proposal of Preparation and Extracting of Coal Face no. 112 409 the Seam 112 (B4) on the Border of Mining Area.
Anotace:
V této diplomové práci jsem zpracoval návrh na celkovou přípravu a dobývání porubu č. 112 409 v oblasti sloje 112 (B4). Na začátku mé diplomové práce, úvodu, je uvedena stručná historie dolu s názvem Důlní závod 3. Následuje celková charakteristika dolu a následně i dané oblasti, tedy její úložní poměry a zásoby ve sloji, ve které se předmětný porub nachází. Ve třetí kapitole se zabývám časovým harmonogramem …více
Abstract:
In this thesis, I suggested a proposal for a total preparation and extraction of longwall no. 112 409 in seam 112(B4). At the beginning of my thesis, means introduction, is a brief of the history of mine called mine 3, then is characteristics of the mine and the area. We can find there the deposit of conditions and supplies in the seam, in which it is present longwall. The third chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Vlastimil Hudeček
  • Oponent: Daniel Daniš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava