Theses 

Vplyv adolescentov na spotrebiteľské správanie rodiny – Katarína Kočišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Katarína Kočišová

Bakalářská práce

Vplyv adolescentov na spotrebiteľské správanie rodiny

Vliv adolescentů na spotřební chování rodiny

Anotace: Tématem této práce je vliv primárních skupin na spotřební chování člověka. Konkrétně je cílem této práce zachycení role dětí v spotřebním chování rodiny s užším zaměřením na roli dětí ve věku adolescence. V teoretické části práce jsou na základě studia odborné literatury vysvětleny pojmy jako spotřebitel, spotřební chování, popsání různých modelů jeho zkoumání a faktorů, které jej ovlivňují. Dále následuje část popisující výsledky výzkumů z různých zemí, které zachycují zkoumanou problematiku. Metodologická část popisuje způsob sběru primárních a sekundárních dat, které tvoří praktickou část. Její první část je založena na hloubkové analýze dat z výzkumu MML - TGI a druhá část zpracovává primární data získaná z dotazníkového šetření.V závěru praktické části jsou shrnuty získané výsledky a navrženy doporučení pro marketingovou orientaci. V závěru práce je shrnuta celá diplomová práce.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is the influence of primary groups on consumer's behavior of a person. In particular, the aim of this work is to capture the role of children in the family's consumer behavior with a lesser focus on the role of children in the age of adolescence. Based on studies of a professional literature, terms as consumer, consumer behaviour, types of models under which it is being studied and factors that influence this behaviour are explained in the theoretical part. Further is a section describing the results of research from different countries that capture the examined issue. The methodological part describes the way of collecting primary and secondary data, which constitute the practical part. Its first part is based on an in-depth analysis of the MML-TGI research data and the second part deals with the primary data obtained from the questionnaire survey. At the end of the practical part there are summarized the results and suggested recommendations for marketing orientation. At the end of the thesis there is a summary of the whole paper.

Abstract: Témou tejto bakalárskej práce je vplyv primárnych skupín na spotrebiteľské správanie človeka. Konkrétne je cieľom tejto práce zachytenie role detí v spotrebiteľskom správaní rodiny s užším zameraním na rolu detí vo veku adolescencie. V teoretickej časti práce sú na základe štúdia odbornej literatúry vysvetlené pojmy ako spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, popísanie rôznych modelov jeho skúmania a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Ďalej nasleduje časť popisujúca výsledky výskumov z rôznych krajín, ktoré zachytávajú skúmanú problematiku. Metodologická časť popisuje spôsob zberu primárnych a sekundárnych dát, ktoré tvoria praktickú časť. Jej prvá časť je založená na hĺbkovej analýze dát z výskumu MML – TGI a druhá časť spracováva primárne dáta získané z dotazníkového šetrenia. V závere praktickej časti sú zhrnuté získané výsledky a navrhnuté odporúčania pre marketingovú orientáciu. V závere práce je zhrnutá celá bakalárska práca.

Klíčová slova: adolescenti, spotřební chování rodiny, Spotřebitel

Keywords: Consumer, adolescents, consumer behavior of the family

Klíčová slova: adolescenti, spotrebiteľské správanie rodiny, Spotrebiteľ

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73563

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz