Pavel Bartoš

Diplomová práce

Ověření funkčnosti měření GPS při elektromagnetických projevech atmosférických jevů

Verification of Functionality of GPS Obervation at Electromagnetic Behaviour of Atmospheric Effects
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá ověřením funkčnosti měření GPS při elektromagnetických projevech atmosférických jevů. V první části je rozebrána technologie GNSS obecným způsobem. Druhá část je zaměřena na zpracování a vyhodnocení výsledků délkově rozdílných vektorů.
Abstract:
Submitted master thesis is deal with verification of functionality of GPS observation at electromagnetic behavior of atmospheric effects. In the first part is analyzed GNSS technology in general way. The second part is focus on elaboration and interpretation of findings of length different array.
 

Klíčová slova

GNSS vektor převýšení

Keywords

GNSS array camber
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Václav Mikulenka
  • Oponent: Jan Vřešťál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Práce na příbuzné téma