Nikola Břusková

Bakalářská práce

Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Pardubického kraje

Small-Scale Protected Areas Containing Special Geological Features in the Pardubice Region
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na maloplošná území s geologickou zajímavostí Pardubického kraje. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, kde je popsána legislativa pro toto téma. Následuje rozdělení a charakteristika jednotlivých kategorií zvláště chráněných území. Dále se zabývá vybranými lokalitami s geologickou tématikou jako jsou především národní přírodní rezervace, národní přírodní památky …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on small areas with geological interest of the Pardubice Region. The thesis is divided into separate chapters, where the legislation on this topic is described. The distribution and characterization of each category of specially protected areas follows. It also pays attention to selected localities with geological themes such as national nature reserves, national nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Dominik Niemiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava