Kristýna Kudrejová

Bachelor's thesis

Těžba a zpracování kamene na Jesenicku a jejich využití pro geoturismus

Stone Mining and Processing in Jesenik and their use for Geotourism
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na těžbu nerostných surovin v oblasti Jesenicka a zpracování kamene ve studované oblasti. V první části se nachází celková charakteristika Jesenicka, která zahrnuje přírodní poměry celé oblasti. Ve druhé části se věnuji rozsáhlé historii těžby na Jesenicku, také založení první kamenické školy svého druhu v této oblasti a zejména zdě těženým surovinám. Ve třetí části …more
Abstract:
In this bachelor thesis I write about stone mining and processing at Jesenicko. In the first part of this thesis is a characteristic of Jesenicko, where I write about natural conditions. In the second part I write about extensive history of stone mining and processing. Also about the first founded stone school in this area. In the third pard I write about active and flooded quarries. At the last part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2018
  • Supervisor: Miloš Duraj
  • Reader: Jarmila Drozdová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus