Monika Mrlinová

Disertační práce

Mezinárodně obchodní aspekty hospodářské politiky Ruska se zvláštním zaměřením na nerostné suroviny

World Trade Aspects of the Russian Economic Policy with a particular focus on Mineral Resources
Anotace:
Předložená doktorská dizertační práce se zabývá mezinárodně obchodními aspekty hospodářské politiky Ruska se zvláštním zaměřením na nerostné suroviny. Tomuto zaměření odpovídá také cíl dizertační práce, kterým je identifikovat význam primárního sektoru, resp. těžby a dobývání nerostných surovin pro ruskou ekonomiku se zvláštním zaměřením na zahraniční obchod. V této souvislosti kvantifikovat dopady …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with the issue of the world trade aspects of Russian economic policy with a particular focus on mineral resources. This focus corresponds also the aim of the thesis, which is to identify the importance of the primary sector, respectively mining and quarrying mineral resources for the Russian economy, with a special focus on foreign trade. In this context, quantify the impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2014
  • Vedoucí: Lenka Fojtíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava