Michael Žolcer

Diplomová práce

Modernizace osvětlovacích soustav a potenciál úspor v daných pracovních prostorech firmy LOM Praha s.p.

Lighting Systems Modernization and their Potential for Power Savings in the Working Areas of the LOM Company
Anotace:
Hlavním cílem této práce je shromáždit údaje spojené s návrhem vnitřního osvětlení v pracovních prostorech. Stručně jsou zde popsané svítidla používané ve vnitřních prostorech a jejich vlastnosti. Dále je zde provedeno měření světelně technických parametrů a porovnání kvalitativní parametrů jako je ekonomika provozu, osvětlenost, rovnoměrnost osvětlenosti apod.
Abstract:
The diploma thesis compiles information about interior light system design in work area. Thesis describes lights which are used in interior and their properties. Other goal of the diploma thesis is to measure light parameters and compare qualitative parameters like illuminance, illuminance uniformity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Karel Sokanský
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava