Bc. Eliška ČINKOVÁ

Diplomová práce

ROZVOJOVÉ OSY V ČESKU A JEJICH PŘÍNOS PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

DEVELOPMENT AXES IN CZECHIA AND THEIR CONTRIBUTION TO REGIONAL DEVELOPMENT
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat přínos vybraných rozvojových os pro regiony, do kterých zasahují. V teoretické části bude diskutován pojem rozvoj, prostorové plánování, rozvojové osy a koridory. V empirické části budou analyzovány klíčové plánovací dokumenty od státní po krajskou úroveň, bude vymezeno zkoumané území a následně provedena analýza statistických dat za obce při rozvojových osách. V …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze the contribution of selected development axes to the regions in which they intervene. In the theoretical part the concept of development, spatial planning, development axes and corridors will be discussed. In the empirical part, key planning documents from the state to the regional level will be analyzed, the monitored area will be defined and an analysis of statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČINKOVÁ, Eliška. ROZVOJOVÉ OSY V ČESKU A JEJICH PŘÍNOS PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta