Mgr. Jiří Tomášek

Master's thesis

Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů

The Stress Factors of Work in a Low-Threshold Institution for the Roma Children and Youth from the Animators' Perspective
Abstract:
Název diplomové práce „Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů“ dobře vystihuje co je jejím obsahem. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a východiska, na které autor navazuje praktickou částí. Teoretická část obsahuje kapitoly věnované problematice sociálního vyloučení romského etnika z majoritní společnosti, popisu systému prevence …more
Abstract:
Diploma theses „The Stress Factors of Work in a Low-Threshold Institution for the Roma Children and Youth from the Animators’ Perspective“ describes well what is its subject. In the theoretical part there are described basic ideas and data on which author is connecting with practical part. The theoretical part content chapters dedicated to problem of social exclusion of Roma ethnic from majority society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta