Bc. Erik Hirner

Bakalářská práce

Simulátor prehliadania webu pre potreby bezpečnostného cvičenia

Simulator of web browsing for cyber exercises
Abstract:
This work is about the implementation of the user Web browsing simulation tool. The start of the work summarises the current status of the solution and justification for the needs of the simulator in KYPO. In the theoretical part of the work sets out the requirements for this tool and information about testing and limitations of pre-existing environments for Web browsing. This tool provides an option …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá implementáciou nástroja na simuláciu pre hliadania webu užívateľmi. V úvode práce je zhrnutý momentálny stav riešenia a zdôvodnenie potreby simulátora v KYPO. V teoretickej časti práce sú stanovené požiadavky na tento nástroj a informácie o testovaní a obmedzeniach už existujúcich prostredí na prehliadanie webu. Tento nástroj poskytuje možnosť za pomoci scenára simulovať úkony …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.