Bc. Erik Hirner

Bachelor's thesis

Simulátor prehliadania webu pre potreby bezpečnostného cvičenia

Simulator of web browsing for cyber exercises
Abstract:
This work is about the implementation of the user Web browsing simulation tool. The start of the work summarises the current status of the solution and justification for the needs of the simulator in KYPO. In the theoretical part of the work sets out the requirements for this tool and information about testing and limitations of pre-existing environments for Web browsing. This tool provides an option …more
Abstract:
Táto práca sa zaoberá implementáciou nástroja na simuláciu pre hliadania webu užívateľmi. V úvode práce je zhrnutý momentálny stav riešenia a zdôvodnenie potreby simulátora v KYPO. V teoretickej časti práce sú stanovené požiadavky na tento nástroj a informácie o testovaní a obmedzeniach už existujúcich prostredí na prehliadanie webu. Tento nástroj poskytuje možnosť za pomoci scenára simulovať úkony …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Milan Čermák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.