Marek Kucbel

Bakalářská práce

Metody stanovení zátěže prachových částic v ovzduší

The Methods for Determination of Particulate Matter in Emissions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodami stanovení zátěže prachovými částicemi v ovzduší. Konkrétně metodami měření PM10 v emisích, ve volném ovzduší a novými metodami pro výběr indikačních parametrů hlavních zdrojů znečištění. V úvodní části jsou popsány částice PM10, jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí, zdroje a distribuci těchto částic. Hodnotí technologické procesy z hlediska vzniků prachových …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the methods for determination of particulate matter in air. The main interest was oriented on methods for measuring of PM10 in the emissions, in ambient air, and new methods for the selection of parameters indicating the major sources of pollution. The introductory section describes the PM10, their influence on human health and the environment, resources and distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Helena Raclavská
  • Oponent: Dagmar Juchelková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava