Ludvík Gardoň

Bakalářská práce

Efektivita vertikálních komunikačních toků ve vybrané firmě

Efficiency of Vertical Communication Networks in a Selected Company
Anotace:
Tématem této bakalářské práce, která je rozdělena na tři základní části, je efektivita obou směrů vertikální komunikace mezi nadřízenými a podřízenými v rámci firmy. První část práce řeší problematiku jednotlivých druhů komunikace a komunikačních nástrojů, které jsou organizací využívány a jak jejich správné používání zefektivňuje komunikaci a tím odbourává komunikační bariéry. V druhé části práce …více
Abstract:
The theme of this thesis, which is divided into three parts, is the efficiency of the two vertical lines of communication between superiors and subordinates within the company. The first part deals with various kinds of communication networks and communication tools that the organization used and how their proper use and streamlines the communication breaks down communication barriers. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Anna Dušková
  • Oponent: Ladislav Koníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava