Theses 

Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce – Bc. Vítězslav Mužík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vítězslav Mužík

Diplomová práce

Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce

The Social Politics and Social Work students' opinions on study of Social Politics and Social Work

Anotace: Anotace Název práce: Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce. Autor: Bc. Vítězslav Mužík Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Žižlavský. Ph.D Počet slov základního textu: 21 846 Tématem diplomové práce je zodpovědět její hlavní výzkumnou otázku: „Co si myslí studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia sociální politiky a sociální práce specializace personální management a organizační rozvoj o svém studiu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně?“ Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je zasazeno téma celoživotního učení do širšího kontextu soudobé globalizované postindustriální společnosti. Jsou v ní stručně představeny teoretické koncepty „společnosti vědění“, „rizikové společnosti“ a „celoživotního učení.“ Dále jsou popsány základní pojmy a koncepty vztahující se k tématu terciárního vzdělávání v České republice, jeho silným i slabým stránkám. Závěr teoretické části je věnován deskripci hlavního předmětu zkoumání této práce-magisterského kombinovaného studia sociální politiky a sociální práce na FSS MUNI v Brně. Jsou zde vymezeny cíl, jádro a předmět studia, stávající profil absolventa a jeho předpokládané uplatnění, obsah a organizace výuky, studijní materiály. V druhé, metodologické části práce je vytýčen symbolický, aplikační a poznávací cíl práce, stanovena hlavní a dílčí výzkumné otázky, zkoumaná a datová jednotka, technika šetření,výzkumný vzorek a metoda jeho výběru, způsob operacionalizace pojmů na jednotlivé proměnné, stanoveny indikátory a představen hlavní výzkumný nástroj. V třetí, empirické části je představen způsob analýzy empirických dat, výstupy analýz dílčích výzkumných otázek, shrnutí a diskuze. V závěru je na základě analýzy a shrnutí dílčích výzkumných otázek odpovězeno na hlavní výzkumnou otázku a uvedeny hlavní podpůrné argumenty. Práce poukazuje na nutnost většího zaměření studia na praxi.

Abstract: Annotation Title: The social politics and social work students' opinions on study of social politics and social work. Writer: Bc. Vítězslav Mužík Thesis chief: Mgr. Martin Žižlavský. Ph.D Words number of the basic text: 21 846 The task of the thesis is to answer the main investigative question: „What the students of the master combined study programme of the social policy and social work, Personal management and organizational development think about their study at the Faculty of Social studies in the Masaryk University in Brno?“ The thesis is divided into three parts. In the theoretic part there is the item of the lifelong study contextualized into the topical globalizated post industrial society. There are presented theoretical concepts “knowledge society”, “world risk society” and “longlife study”. Further there are described basic notions and concepts relating to the tertiary education programme in Czech Republic and its strong suits and weak points. Conclusion of the theoretic part is dedicated to the description of the focal point of this research – master combined study of the social policy and social work in FSS MUNI in Brno. There are defined task, substance and focal points of the study, current alumnus profile and his assumed application, education content and organization, study material. In the second, methodology part there is set the symbolical application and identification target of this work, there are defined major and partial research questions, surveyed and data unit, investigation practice, research sample and method of its selection, mode of concept operationalization into the separate variables, stated indicators and presented the main research instrument. In the third, empirical part there is presented the method of the empirical date analysis, analysis issues of the sectorial research points, summary and discussion. In the conclusion there are responses based on the analysis and summary of the sectorial research points and mentioned the main supporting arguments. The thesis points at the necessity of the bigger focus to the practice.

Klíčová slova: Aktéři terciárního vzdělávání, Bílá kniha terciárního vzdělávání, Celoživotní učení, Evropská strategie zaměstnanosti, Flexibilita, Klima školy, Motivace studentů ke studiu, Přínos studia, Požadavky zaměstnavatelů, Sociokulturní dovednosti, Společnost postindustriální, Společnost vědění, Studijní materiály, Terciární vzdělávání, Zaměření studia.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:23, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz