Daniel Boháč

Bachelor's thesis

VoIP klient pro operační systém Android

VoIP Client for Android Operating System
Abstract:
V současnosti dochází k vysoké penetraci platformy Android na trhu s chytrými telefony. Vzhledem k popularitě této platformy, její jednoduchosti, otevřenosti a rychlosti psaní kódu se Android stává ideální platformou pro vývoj klienta podporujícího technologii VoIP, která tvoří alternativu ke klasické telefonii. Cílem praktické části této bakalářské práce je vytvořit VoIP klienta pro operační systém …more
Abstract:
Nowadays, there is a high penetration of Android in the market of smartphones. Due to the popularity of the platform, its simplicity, openness and fast code writing, Android is an ideal platform for developing client that supports VoIP technology, which forms an alternative to the classical telephony. The practical part of this thesis is about developing a VoIP client for the Android operating system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Lukáš Kapičák
  • Reader: Pavel Nevlud

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie