Lukáš Dostál

Diplomová práce

Důlní činnost a staré ekologické zátěže v okolí Vranové Lhoty a Staré Rovně

Mining activities and old environmental burdens around Vranová Lhota and Stará Roveň
Anotace:
Předložený text se zabývá důlní činností v katastrálním území Stará Roveň a Vranová Lho-ta v Pardubickém kraji. Dále také historickým vývojem průmyslu v této oblasti s vazbou na majetkoprávní poměry držitelů panství a pozdější majitele kutacích práv a rovněž problema-tikou nebezpečného odpadu, který byl do štol v tzv. Roveňském dole ukládán v druhé po-lovině 20. století. Bylo zjištěno, že nebezpečný …více
Abstract:
Submitted thesis describes mining activities in land registry of Stará Roveň and Vranová Lhota located in Pardubice Region. Then historical evolution of industry from proprietary point of view is discussed. Finally a topic of dangerous waste material contained from 2nd half of 20th century in shaft Roveňský důl is covered. Presence of such material was discov-ered also in shafts alongside hill Pišperk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Eva Lacková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Práce na příbuzné téma