Juraj Húdry

Bakalářská práce

Education and Staff Development at the Town Hall in Martin

Education and Staff Development at the Town Hall in Martin
Anotace:
Práce se zaměřuje na hodnocení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na Městském úřadě v Martině. Teorie použitá v práci je založena na informacích dostupných z odborné literatury a studijí odborníků věnujících se vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, doplněna o data získaná z rozhovoru s personálním manažerem organizace, organizačních dokumentů a dotazníkového šetření prováděného u zaměstnanců organizace pomocí …více
Abstract:
The study focuses on evaluation of training and staff development at the Town Hall in the city of Martin. Theory used in the study is based on information available from the literature and studies of various learning and development specialists, supplemented by data gained from an interview with organisation’s personnel manager, company documents and survey conducted among employees of the organisation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Tomáš Mutina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava