Mgr. Bc. Michal Sedlák, Ph.D.

Doctoral thesis

Cognitive and Social Characteristics of Collaborative Learning in Immersive Virtual Reality

Cognitive and Social Characteristics of Collaborative Learning in Immersive Virtual Reality
Abstract:
Nedávny vzostup spotrebiteľsky orientovaných zariadení imerzívnej virtuálnej reality (iVR) a ich rýchla integrácia do spoločnosti otvorili nové možnosti pre kolaboratívne učenie. To prináša mnohé afordancie do vzdelávacieho procesu, ale tiež si vyžaduje ďalší vedecký výskum, keďže kognitívne a sociálne charakteristiky kolaboratívneho učenia v iVR doposiaľ neboli dostatočne prebádané. Niektoré z teórií …more
Abstract:
e vyššie hodnoty v skupine kolaboratívneho učenia. Táto dizertačná práca ponúkla nový pohľad na kolaboratívne učenie v iVR, výsledky boli diskutované v súvislosti s literatúrou, a bol navrhnutý ďalší výskum.
Abstract:
Recent emergence of consumer-oriented immersive virtual reality (iVR) devices and their quick integration into society opened new possibilities for collaborative learning. This brings many affordances into the educational process but also calls for further scientific exploration, since the cognitive and social characteristics of collaborative learning in iVR have not yet been sufficiently studied. …more
Abstract:
ered new insight into collaborative learning in iVR, the results were discussed in relation to the literature, and further research was proposed.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 3. 2023
  • Supervisor: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
  • Reader: doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / General Psychology

Theses on a related topic