Theses 

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus – Bc. Kamila Králíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Králíková

Master's thesis

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus

Assessing Student Progress Through a Translator Learner Corpus

Anotácia: Cílem diplomové práce je zhodnocení pokroků, kterých dosáhli studenti v rámci studia Překladatelství anglického jazyka na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako prostředek byl použit žákovský překladový korpus, který byl vytvořen pro účely této diplomové práce. Jako zdrojová data byly využity překlady z anglického do českého jazyka zadávané v rámci státní závěrečné zkoušky a texty překládané studenty v rámci tzv. zkušební státní závěrečné zkoušky. První část diplomové práce je věnována specializovanému překladu a kompetencím, které definovala skupina odborníků EMT při Evropské komisi. Tyto kompetence by si měl v průběhu studia osvojit každý absolvent oboru Překladatelství anglického jazyka. V další části práce autor uvádí stručnou teorii zaměřenou na korpusy, zejména pak na žákovský překladový korpus. Diplomová práce také obsahuje informace o webovém korpusovém nástroji Hypal, jehož cílem je umožnit práci s elektronickými korpusy používanými na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Hlavní část práce je věnována kompilaci korpusů pro účely této diplomové práce. Popisuje kritéria, na jejichž základě byly paralelní texty do korpusu vybírány, a poskytuje podrobné informace o korpusových datech. Práce se dále věnuje metodě, která byla použita k sestavení korpusu, a podrobně popisuje postup zadávání textů do nástroje Hypal, zarovnávání textů a anotace chyb. Diplomová práce se dále zabývá také typologií chyb, která byla použita pro anotaci chyb v korpusu. Předposlední kapitola je věnována samotné analýze korpusu, v níž jsou rovněž uvedeny výsledky, k nimž autor této práce dospěl. Poslední kapitola zahrnuje doporučení autora práce na úpravu typologie chyb a návrhy na využití nástroje Hypal v budoucnu.

Abstract: The aim of this thesis was to assess undergraduate student progress through a translator learner corpus (TLC) which was compiled ad-hoc for the purposes of the thesis. The translator learner corpus was compiled using the trainees’ mock and final state examination translations from their second language (English) into their native language (Czech). The thesis first gives a brief overview of specialised translation and outlines translators’ core competences as stated by the EMT expert group. Then it deals with translation learner corpora in general, taking into account the effects they have on teaching and research. Last but not least, it provides information on Hypal, a web-based tool designed for work with electronic corpora at the Department of English and American Studies of the Faculty of Arts at Masaryk University. The major part of the thesis is devoted to building corpora for the purposes of this thesis. It covers the process of selection of the parallel texts, the criteria based on which the texts are selected and provides detailed information on the corpus data. The method used to build and access the corpus is then presented and the thesis further deals with the process of adding of the texts into Hypal, aligning and error-tagging them. It also covers a discussion of the error typology used for the error annotation in the corpus. The analysis of the corpus itself is then described in detail in the following chapter, which also discusses the results of the analysis. Finally, the last chapter focuses on recommendation for error typology improvements based on the author’s experience from tagging the TLC and more suggestions for the future use of Hypal are provided in the Conclusion.

Keywords: corpus, corpora, hypal, translation, competences, error, typology, korpus, korpusy, překlad, kompentence, chyba, typologie

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedúci: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 16:54, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz